Ondernemen

Zakelijke energie en ondernemen in Amsterdam

Amsterdam is een begrip in Europa en in de wereld, zowel voor ondernemers, bedrijven, zakenlieden als voor toeristen. Dat is niet verwonderlijk: Amsterdam heeft veel te bieden en bruist van de energie, niet alleen als stad, maar ook als metropoolregio. De aantrekkelijkheid van Amsterdam blijkt uit het groeiend aantal toeristen. Daarnaast vestigen zich jaarlijks zo’n 120 nieuwe bedrijven in Amsterdam. Daarmee behoort de hoofdstad van Nederland tot de koplopers in Europa. Wat maakt Amsterdam zo interessant voor bedrijven en ondernemers? Wat heeft Amsterdam allemaal in huis voor de Nederlandse en buitenlandse ondernemer? En welke gemeentelijke subsidies en fiscale regelingen zijn er bijvoorbeeld voor duurzame zakelijke energie? Bijvoorbeeld voor het opwekken van energie met zakelijke zonnepanelen.

Economische groei in Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam vertoont, sinds de financiële crisis in 2008, na zeven à acht jaar weer  economische groei. Voor 2016 komt die groei naar verwachting uit op 2,6 procent. Daarbij is de groei in vrijwel alle sectoren te zien. De woningmarkt en de aantrekkende consumentenbestedingen zijn de aanjagers. Door het economisch herstel is na jaren van teruggang of stilstand weer sprake van een toename in werkgelegenheid in Nederland. Ook de omvang van de bevolking groeit. Dat ligt begin 2016 rond de 17 miljoen inwoners. De economische groei, die in de Metropoolregio Amsterdam hoger ligt dan in de rest van Nederland, kan worden verdeeld in diverse categorieën: de zakelijke/commerciële diensten (zoals financiële diensten, groothandel en onroerend goed), horeca en detailhandel en onderwijs en overige diensten. Binnen de industrie groeit de laatste jaren vooral de voedingsmiddelenindustrie, chemie, basismetaal, als ook de farmacie. Daarnaast toont de luchtvaart tekenen van herstel. Metropoolregio Amsterdam heeft een aantal specialismen. Dat zijn onder meer informatie & communicatie, financiële diensten, gespecialiseerde zakelijke diensten, vervoer & opslag, horeca en groothandel. De laatste jaren is economische groei het sterkst in de deelregio’s Amsterdam en Haarlemmermeer.

roltrapbron foto

Amsterdam, een aantrekkelijke locatie voor bedrijven en ondernemers

Nederland is voor vele buitenlandse investeerders een aantrekkelijke vestigingslocatie. En Amsterdam is daarbij de meest aantrekkelijke vestigingsstad voor bedrijven. De voorkeur voor Nederland en Amsterdam heeft te maken met een aantal factoren. De belangrijkste daarvan zijn: 1) de internationale zakencultuur, 2) de infrastructuur op het gebied van transport en logistiek, 3) de kwaliteit van leven en 4) het kennis- en opleidingsniveau van de werknemers. Zo’n 40 procent van de werkgelegenheid in Nederland komt van multinationals. De Verenigde Staten staat bovenaan als het gaat om de hoeveelheid buitenlandse investeringen. Groot-Brittannië neemt de tweede plaats in. Kijken we naar het type vestigingen dan staan de sales- en marketingkantoren op de eerste plaats. De tweede plaats wordt ingenomen door hoofdkantoren en op de derde plaats volgen internetdatacentra. Wil de Metropoolregio Amsterdam haar aantrekkelijkheid behouden, dan zullen de gemeenten van de regio nauw moeten samenwerken om negatieve gevolgen in te perken en specialisaties optimaal te benutten. Daarnaast zal de regio goede voorwaarden moeten scheppen om bedrijven en hoog opgeleiden aan te trekken en te behouden. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als bereikbaarheid, duurzaamheid, onderwijs en woonplezier. Amsterdam als kern van de regio kan daarbij als de motor van de regio fungeren.

Amsterdam, de toegangspoort tot Europa

Om haar vooraanstaande positie in Europa te behouden en te versterken zet de Metropoolregio Amsterdam in op een viertal aandachtgebieden. Die aandachtsgebieden zijn: haar positie als zaken- en handelscentrum, kennisontwikkeling & innovatie, duurzame stedelijke ontwikkeling en burgerparticipatie.  De Metropoolregio Amsterdam heeft een lange en bekende geschiedenis als internationaal zaken- en handelscentrum. Mede door haar gunstige ligging vervult Amsterdam de functie van toegangspoort en verbinding tussen internationaal opererende organisaties. In dat opzicht heeft Amsterdam multinationals veel te bieden, zoals een sterk netwerk van financiële en zakelijke dienstverlening en een gunstig belastingklimaat voor internationale concerns. Meer dan zeventig procent van de Nederlandse export gaat naar andere landen in Europa. De Metropoolregio Amsterdam neemt daarvan ruim 10 procent voor haar rekening. Daarvoor beschikt zij over optimale verbindingen en handelsroutes. Denk aan luchthaven Schiphol (met directe verbindingen naar 300 bestemmingen), snelle treinverbindingen naar belangrijke Europese steden (onder andere in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland) en een wereldhaven, waarbij naast Amsterdam zelf ook Rotterdam een rol speelt. Daarnaast beschikt Amsterdam over het tweede grootste internetknooppunt in de wereld.

7 clusters en duurzaamheid

Om haar krachten en kansen maximaal te benutten richt de Metropoolregio Amsterdam haar pijlen op zeven sterke clusters. Die clusters zijn

  • creatieve industrie
  • financiële en zakelijke dienstverlening,
  • ICT
  • handel en logistiek,
  • life sciences,
  • voedsel, vis en bloemen
  • toerisme en congressen

Een cluster dat ook de komende jaren sterk in belang zal toenemen, is duurzaamheid. De creatieve industrie is de laatste jaren sterk gegroeid. Enkele jaren geleden telde deze tak van sport zo’n 24.000 vestigingen, waarvan het merendeel in de media en entertainment, alsook in de creatieve zakelijke diensten. De omvang wordt daarbij geschat op zo’n 14 miljard euro en circa 60 tot 70 duizend arbeidsplaatsen. Het cluster kenmerkt zich door relatief veel kleinere bedrijven en enkele grote. De stad Amsterdam is goed voor de helft van de vestigingen en arbeidsplaatsen. Als centrum van financiële en zakelijke dienstverlening heeft Amsterdam in het eerste decennium van deze eeuw een verdubbeling van het aantal vestigingen laten zien. Vooral de juridische en economische dienstverlening is daarbij sterk aanwezig (50 tot 75 procent). Meer dan 150 duizend mensen vinden in deze cluster hun werk.

amsterdamse grachtbron foto

Groeiende clusters

Ict is een belangrijk cluster voor Nederland in het algemeen en de Metropoolregio Amsterdam in het bijzonder. Met betrekking tot de toegevoegde waarde is de omvang van de Metropoolregio Amsterdam meer dan de helft van Nederland, wat neerkomt op circa 18 miljard. Ruim 90 duizend mensen vinden werk in deze sector. De aantrekkelijkheid van de Metropoolregio wordt onder meer bepaald door goed opgeleide medewerkers, het internationale imago van de Metropoolregio en het feit dat de regio een belangrijk internetknooppunt heeft. Op het gebied van handel en logistiek kan de Metropoolregio Amsterdam beschikken over een grote luchthaven en een dito scheepvaarthaven. De sector biedt in de regio werk aan ruim 150 duizend mensen. Im- en export komen samen op een waarde circa 25 miljard per jaar. In totaal telt de regio ruim 25 duizend vestigingen, waarvan het merendeel in de groothandel. Er komen steeds meer mensen op de wereld en die mensen leven langer, mede door de ontwikkeling van geavanceerde technieken en door betere en nieuwe medicijnen. Farmaceutisch onderzoek is daarbij een essentieel onderdeel. Nederland neemt een vooraanstaande positie in als het gaat om hoogwaardig onderzoek. Voorbeelden van onderzoek in het lifescience-cluster zijn farmaceutisch onderzoek, geneesmiddelenonderzoek en medische informatica. Naar verwachting zal de komende jaren de vraag naar gezondheidsproducten blijven toenemen. Het aantal vestigingen in het cluster is vanaf de eeuwwisseling in tien jaar tijd verdubbeld. Het cluster in de Metropoolregio Amsterdam biedt aan zo’n 10 tot 15 duizend mensen werk. De focus ligt vooral op productontwikkeling, productie, verkoop, alsook marketing en distributie.

Food & flowers

Op het gebied van voedsel, vis en bloemen beschikt Metropool Amsterdam met Royal Flora Holland in Aalsmeer over een wereldvermaarde bloemen- en plantenleverancier. In de Metropoolregio Amsterdam bevinden zich bedrijven die een essentiële rol spelen op het gebied van voedselproductie en -verwerking in de wereld. Het feit dat Nederland mondiaal de tweede agrarische exporteur is, spreekt in dit opzicht voor zich. De agrarische sector rondom Amsterdam tekent voor voedsel. Daarnaast is nog volop sprake van melkvee in de regio en hebben zaadveredelingsbedrijven een naam hoog te houden. Veel banen in de Metropoolregio Amsterdam hebben te maken met de productie, de verwerking en de distributie van voedsel. Daarnaast zijn er ook exporteurs van grondstoffen, gewassen en voedselfabrikanten. Jaarlijks exporteert de Metropoolregio Amsterdam ruim 2 miljard toegevoegde waarde aan voedingsproducten. Alleen al op dat deelgebied vinden 20.000 mensen werk. Op het gebied van innovatieve kweek- en veredelingsmethoden heeft de Metropoolregio Amsterdam wereldwijd naam gemaakt.

tulpenbron foto

Toeristen uit binnen- en buitenland in Amsterdam

Metropoolregio Amsterdam is hot bij toeristen in binnen- en buitenland. Het verbaast dan ook niet dat het een stuk drukker is geworden in Amsterdam. Kwamen zo’n 15 jaar geleden circa 4,5 miljoen buitenlandse toeristen naar Amsterdam, in 2016 is dat aantal opgelopen naar 9 miljoen. Daarnaast scoort Amsterdam mondiaal ook als congresstad hoog. In heel Nederland zijn er zo’n 350 tot 400 duizend banen in deze tak van sport. Amsterdam neemt daarvan 10 tot 15 procent voor haar rekening. De cluster heeft een toegevoegde waarde van circa 13,5 miljard. Met bestedingen van internationale toeristen van 5 miljard per jaar staat Amsterdam stevig in de top 10 van aantreklelijke Europese steden. Belangrijk voor Amsterdam zijn naast het zakelijk toerisme ook stedentrips en de ontvangst van cruiseschepen. Ook deze laten een stevige groei zien. Sterk in opkomst als innovatieve sector is duurzaamheid. Daarbij zet de Metropoolregio Amsterdam in op diverse aandachtsgebieden, zoals kennisvermeerdering, energie-innovaties, energiebesparingen, hernieuwbare energie en het aantrekken van bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Zakelijke energie en duurzaamheid in Amsterdam

Energie en duurzaamheid zijn termen die de laatste jaren onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Vooral sinds het nieuwe klimaatverdrag in Parijs waarbij 195 landen akkoord zijn gegaan met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een van de punten uit het akkoord is dat de gemiddelde temperatuur op de aarde met niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. De ambities van Metropoolregio Amsterdam sluiten naadloos aan op dit duurzaamheidstreven. Momenteel staat de energievoorziening aan het begin van een grote overgang, waarbij nieuwe samenwerkingen en producten nodig zijn. Amsterdam zet daarbij in op energiebesparing, inzet van duurzame energie en efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. De paden die daarbij worden bewandeld, zijn: gebouwen, vervoer, haven en industrie en duurzame energie. Bij dat laatste pad moet worden gedacht aan windenergie, zonne-energie en slimme netten. De mogelijkheden voor zonnepanelen doen zich vooral voor bij bestaande daken van bedrijven, kantoorpanden en woonhuizen. Daarnaast is klimaatneutraal bouwen een optie, alsook het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen. Ook kunnen gedragsverandering, innovaties en strengere regelgeving een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzaamheid in Amsterdam en omgeving.

lampen kunstbron foto

Zakelijke duurzame energie en subsidies voor bedrijven in Amsterdam

Om haar ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie en energiebesparingen te realiseren, heeft de gemeente Amsterdam diverse programma’s en subsidies in het leven geroepen. Subsidies zijn er voor zowel ondernemers als particulieren. Zo is er het Duurzaamheidsfonds. Dit fonds geeft leningen aan Amsterdamse projecten die duurzaamheid bevorderen. Daarbij kan het gaan om projecten van bedrijven, maatschappelijke organisaties of burgers. Het fonds bestaat sinds eind 2015 en heeft een vermogen van 49,5 miljoen euro. Het Duurzaamheidsfonds stimuleert uiteenlopende projecten, van zonnepanelen op daken tot en met hergebruik van grondstoffen. Ook de provincie Noord-Holland subsidieert de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. Een voorbeeld daarvan is de plaatsing op sportaccommodaties. Aanvraag voor subsidie is mogelijk tot 1 november 2017. Om in aanmerking te komen moet worden voldaan aan enkele voorwaarden. Zo mag de subsidie niet meer zijn dan 20% van de subsidiabele kosten, waarbij een maximum geldt van € 25.000,-. Daarnaast geldt een minimuminvestering, namelijk € 25.000,- (incl. installatiekosten). De subsidieregeling (Zonnestroom maatschappelijk vastgoed) heeft een budget van  ruim 2 miljoen euro. Binnen duurzaamheid valt ook het idee van een circulaire economie. Onlangs heeft de gemeente Amsterdam een onderzoek laten doen naar mogelijkheden voor zo’n circulaire economie. De gemeente is al met enkele partijen in gesprek. Daarnaast verduurzaamt de gemeente zelf, bijvoorbeeld door energiebesparing en schoon vervoer.

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
18
jun

Mobiele airco vs. ventilator – wat is de beste keuze?

Bekijk artikel
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel