Ondernemen

Zakelijke energie en ondernemen in Utrecht

De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben inwoners, bedrijven en organisaties veel te bieden, op het gebied van werken, wonen en recreëren. Om die gebieden optimaal te beheren en daarvan maximaal rendement te behalen treden beide partijen (pro)actief op. Daarbij neemt het begrip duurzaamheid een centrale plaats in, vooral met het oog op begrippen als zakelijke energie en klimaatverandering.

Innovatief ondernemerschap in Utrecht

De gemeente Utrecht wil op middellange termijn een stad zijn met een economie die levendig is, divers, innovatief en creatief. Maar ook een economie die zowel een nationale als internationale uitstraling heeft. Een zware opgave, zeker gezien de huidige economische situatie, mondiaal, nationaal en regionaal. Wil de stad Utrecht en regio haar economische positie behouden en verbeteren, dan zullen de betrokken partijen actief moeten optreden en kansen moeten omzetten in effectieve daden. Utrecht zal moeten bepalen hoe zij zich positioneert, in de regio, in Nederland en in samenwerking met de andere drie grote steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). Voor de lange termijn wil Utrecht een duurzame economie en samenleving realiseren. Die duurzame economie moet een bijdrage leveren aan meer werkgelegenheid, meer voorzieningen en een hogere welvaart.

de dom utrecht

bron Flickr

Utrecht als vestigingsplaats voor mkb en zzp

Utrecht heeft een aantal sterke pluspunten in vergelijking met andere Nederlandse steden. De meeste in het oog springende is de centrale ligging in het land. Daarmee gooit de gemeente hoge ogen als het gaat om bereikbaarheid (per spoor, via het water en via de weg). Bovendien heeft Utrecht een aangenaam woon- en werkklimaat voor mkb’ers en zzp’ers en beschikt zij door de diverse onderzoeks- en opleidingsinstituten over een goed opgeleid arbeidspotentieel. Ook heeft Utrecht volop variatie in locaties. In totaal telt de gemeente zo’n 30.000 bedrijfsvestigingen. Een aantal dat de afgelopen jaren flink is toegenomen. In Utrecht is meer dan de helft van de beroepsbevolking hoogopgeleid. De gemeente Utrecht heeft globaal zo’n 225.000 arbeidsplaatsen, waarvan meer dan de helft door mensen wordt vervuld die niet in Utrecht woonachtig zijn.

Economie in Utrecht

De economie in de gemeente Utrecht beschikt over een aantal sterke clusters. Te denken valt aan de kennisintensieve dienstverlening op zakelijk gebied, maar ook diensten waarvoor de overheid verantwoordelijk is, zoals de zorg en het onderwijs. De afgelopen jaren hebben diverse sectoren een sterke stijging laten zien. Daartoe behoren het toerisme, de ict, de creatieve industrie, alsook de medische industrie. Een opvallend kenmerk van Utrecht is het grote aantal startende ondernemers. Deze zijn met name actief in de zakelijke dienstverlening, alsook in de bouw en de detailhandel. Als regio doet de economie in Utrecht het niet slecht. Dat is onder meer te danken aan de intensieve samenwerking van de steden in het noordelijk deel van de Randstad. De sterkste banden heeft Utrecht met de gemeente Amsterdam. Beide steden zijn voor een deel in dezelfde clusters actief. Daarin vullen ze elkaar aan of versterken ze elkaar. Die clusters zijn voor een deel de reeds eerder genoemde ict, de creatieve industrie, de zakelijke dienstverlening en life sciences.

utrecht stad

bron foto

Utrecht economisch uit het dal

Na een aantal jaren van economische teruggang begint de economie langzaam uit het dal te klimmen. Daarbij is echter geen sprake van een herstel van de economie zoals die voorheen was. Zo wint mondialisering steeds meer aan belang en neemt de concurrentie flink toe. Dat betekent dat bedrijven niet alleen maar op prijs zullen moeten concurreren, maar ook op zaken als kwaliteit en originaliteit. Die aanpak impliceert tegelijkertijd een andere manier van opereren. Bedrijven, die zich kenmerken door flexibiliteit en kleinschaligheid, moeten zich vooral op maatwerk en vakmanschap richten. Dat verklaart voor een deel het groot aantal zzp’ers en het feit dat bedrijven locaties zoeken waar meerdere verschillende bedrijven zijn gevestigd en waar kruisbestuiving volop kan plaatsvinden.

Nieuwe ontwikkelingen, met name de toenemende digitalisering van de wereld, creëert nieuwe situaties. Consumenten winkelen anders. Bedrijven produceren en presenteren zich anders. Daarmee zullen niet alleen ondernemingen rekening moeten houden, maar ook overheden. Winkels zullen minder behoefte hebben aan grote vloeroppervlakten, maar meer aan flexibele huisvesting en dito overeenkomsten. Voorbeelden zijn pop-up stores, waarbij  ondernemers voor een korte periode hun assortiment of services aanbieden, bijvoorbeeld voor een maand, een week of zelfs een aantal dagen. Voor een goede ontwikkeling van de economie zal Utrecht ook rekening moeten houden met de vergrijzing van de bevolking, de vele studenten en jonge gezinnen in de stad en het toenemend belang dat het begrip duurzaamheid krijgt in de economie.

Economische aandachtsgebieden regio Utrecht

Wil Utrecht de komende jaren haar ambities waarmaken, dan zal zij moeten kijken wat haar sterke en zwakke kanten zijn en waar haar kansen liggen. Utrecht streeft naar een gevarieerde economie, die zich kenmerkt door creativiteit, gastvrijheid en dynamiek. Om dat te bereiken heeft de gemeente een aantal aandachtsgebieden benoemd. Die aandachtsgebieden moeten Utrecht nog aantrekkelijker maken als vestigingsgebied en de onderscheidende clusters nog sterker. Zo wil de gemeente gevarieerde werklocaties realiseren, voor kleine en grote bedrijven. Maar ook werklocaties die goed bereikbaar, veilig en duurzaam zijn. Daarnaast moet worden gekeken naar werkmogelijkheden in woonwijken, inclusief de daarbij behorende voorzieningen. De gemeente kan haar functie als nationale ontmoetingsplaats voor dienstverlenende bedrijven waarmaken door haar centrale ligging en door haar goede bereikbaarheid. Een aandachtsgebied dat steeds meer aan terrein wint, is dat van duurzaamheid. Duurzaamheid met betrekking tot klimaatverandering, fossiele brandstoffen, luchtvervuiling, duurder en schaarser wordende energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

elektrische auto opladen

bron foto

Zakelijke energie in Utrecht

De gemeente Utrecht maakt werk van energie. Daarbij hanteert zij een niet alledaagse aanpak. Een aanpak waarbij een willekeurige groep inwoners van de gemeente Utrecht is gekozen om te kijken hoe het energievraagstuk kan worden aangepakt. Die aanpak omvat zowel het opwekken van energie, alsook het besparen van zakelijke energie. Onder de groep inwoners vallen diverse categorieën, zoals particulieren, bedrijven en (overheids)organisaties. Deze ‘keuze’ geeft een dwarsdoorsnee van de inwoners van de gemeente, van buurtbewoners en bedrijven tot en met infrabeheerders, aannemers, installateurs en diverse overheden. De gemeente vervult in die processen en projecten verschillende rollen: die van regisseur, wetgever en handhaver, aanjager en facilitator, terwijl de gemeente tevens een voorbeeldfunctie heeft. Alle activiteiten en middelen moeten leiden tot een klimaatneutraal Utrecht in 2030. In de gemeenschappelijke aanpak worden per onderwerp in samenstelling wisselende groepen gevormd waarbij ook de verantwoordelijkheden per rol variëren. Ingezet wordt onder meer op technologie, bewustwording en gedrag.

Energie in duurzame projecten

Om haar doel van klimaatneutraliteit in 2030 te bereiken zijn diverse projecten op het gebied van energie gestart. Deze hebben op verschillende onderwerpen betrekking, zoals wonen, werken en vervoer. Daarnaast besteedt de gemeente Utrecht aandacht aan de opwekking van hernieuwbare energie. De gemeente richt zich daarbij op zonne- en windenergie en op stadsverwarming. Zonne-energie vindt plaats middels zonnepanelen op alle daken die daarvoor geschikt zijn, alsook via zonnevelden. Utrecht beschikt over circa 155.000 daken. Daarvan hebben er circa 5000 zonnepanelen. Gaat het om nieuwbouw van gebouwen/woningen op gemeentegrond, dan stelt de gemeente de opwekking van zonne-energie verplicht. Utrecht vervult een stimulerende rol bij inkoopacties voor zonne-energie.  Per jaar stelt de gemeente zo’n 3 miljoen euro beschikbaar om het Programma Utrechtse Energie te realiseren.

rabobank utrecht

bron foto

Subsidies en zakelijke energie regio Utrecht

Utrecht heeft naast haar finale doelstellingen voor 2030 ook tussentijdse doelen opgesteld. Zo wil de gemeente voor 2020 30% CO2-reductie ten opzichte van 2010. Daarnaast moet 20% van het totale energieverbruik duurzaam worden opgewekt. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen subsidie krijgen voor projecten waarmee ze energie besparen of hernieuwbare energie opwekken.

Subsidieregelingen zakelijke energie Utrecht

Subsidiemaatregelen waarop inwoners of initiatienemers een beroep kunnen doen, zijn

  • het Fonds Energie initiatieven
  • Collectieve zonne-energie
  • Energie Impuls
  • Zonneboilers
  • Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed

Andere subsidies hebben betrekking op e-scooters en e-bikes, oplaadpunten van elektrische auto’s, duurzaam monumentenadvies, innovaties van logistieke processen van goederenvervoer en haalbaarheidsstudie omtrent duurzaam goederenvervoer. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de gemeente Utrecht.

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
18
jun

Mobiele airco vs. ventilator – wat is de beste keuze?

Bekijk artikel
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel