NieuwsOndernemen

Wetsvoorstel minimumprijs CO2

Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Staatssecretaris Snel van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hebben hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze CO2-minimumprijs wil het kabinet bedrijven prikkelen om te verduurzamen.

Emissiehandel

De maatregel hangt samen met de EU ETS-prijs, de prijs voor emissierechten. In het EU ETS worden emissierechten verhandeld, deelnemers moeten voor iedere ton CO2 die zij uitstoten één emissierecht inleveren. Vragers en aanbieders handelen in deze rechten en zo komt op de markt een prijs tot stand. Omdat deze prijs sterk fluctueert, kiest dit kabinet voor de invoering van een minimum CO2-prijs, oplopend van 12,30 euro in 2020 tot 31,90 euro in 2030. Wanneer de EU ETS-prijs onder deze minimumprijs uitkomt, wordt deze aangevuld met een nationale CO2-belasting. De verwachting is dat de komende jaren de EU ETS-prijs niet onder de minimumprijs zakt.

Stimulans voor bedrijven

Elektriciteitsproducenten krijgen met deze maatregel meerjarige zekerheid over de kosten die zij ten minste moeten maken. Volgens het kabinet worden bedrijven hierdoor meer gestimuleerd om bij hun investeringen rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor mens en milieu. De maatregel gaat voor ongeveer 135 bedrijven die elektriciteit opwekken gelden. De minimumprijs geldt voor alle bedrijven die elektriciteit opwekken en onder het Euopean Union Emission Trading Scheme (EU ETS) vallen. Dit betekent dat naast energiecentrales ook de uitstoot bij elektriciteitsopwekking in de industrie wordt belast zoals bij bedrijven in de chemie, producenten van voedingsmiddelen en papierproductie.

Met de invoering van de minimum CO2-prijs hoopt Nederland ook andere EU-lidstaten te stimuleren om over te gaan op een nationale beprijzing. Nederland zet zich hier actief voor in. Zo organiseert ons land in juni een internationale conferentie over de invoering van een Europese vliegbelasting en CO2-beprijzing. Daarnaast werkt het kabinet in het kader van het klimaatakkoord ook aan een verstandige CO2 heffing voor de industrie.

Bron: RVO

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
26
feb

SDE+-subsidie moet omhoog

Bekijk artikel
27
dec

Afbouw gaswinning komt op gang

Bekijk artikel