Factuuruitleg

Jaarnota

 

Factuuruitleg

 

 

1. Factuuradres: het adres waar wij de factuur naartoe sturen. Dit kan afwijken van het leveringsadres.
2. Klantnummer: een uniek nummer van 7 tot 10 cijfers dat gekoppeld is aan uw gegevens.
3. Factuurnummer: het unieke referentienummer dat aan deze factuur is toegewezen.
4. Factuurdatum: de datum waarop wij de factuur hebben opgemaakt.
5. Leveringsadres (aansluitadres): het adres/de adressen waar wij uw energie leveren. Dit kan afwijken van het factuuradres.
6. Factuurbedrag: het bedrag dat u van ons retour ontvangt of moet bijbetalen. Als er een minteken (-) voor het bedrag staat, ontvangt u het bedrag terug. Zo niet, dan moet u dit bedrag bijbetalen.
7. Nieuw termijnbedrag: het nieuwe bedrag dat u per maand gaat betalen voor de levering van uw energie. Wij berekenen dit aan de hand van het historisch jaarverbruik op het leveringsadres, dat wij van uw netbeheerder ontvangen.
8. Verblijfsfunctie: de mate waarin een ruimte geschikt is om in te wonen of werken.
9. Verwacht jaarverbruik: uw verwachte energieverbruik voor het komende jaar. Wij berekenen dit aan de hand van het historisch jaarverbruik op het leveringsadres, dat wij van uw netbeheerder ontvangen.
10. Stroometiket: een overzicht van de bronnen waaruit de elektriciteit is samengesteld die wij voor u inkopen. Dit overzicht laat zien in welke mate deze elektriciteit uit welke (duurzame) bronnen is opgewekt.
11. Contractgegevens: gegevens die bij uw contract horen, zoals afgesproken in het jaar dat u uw contract heeft ondertekend.
12. Namens wie wij de nota factureren en innen: Wij innen deze nota namens Innova Energie, uw netbeheerder(s) en de Belastingdienst. Heeft u een grootverbruikaansluiting? Dan draagt u uw netbeheerkosten rechtstreeks af aan uw netbeheerder(s).
13. Meternummer: het unieke referentienummer van de meter. De netbeheerder koppelt dit nummer aan de EAN-code. Als uw meter wordt vervangen, wijzigt uw meternummer.
14. Aansluitwaarde: de capaciteit van uw aansluiting. Deze geeft aan hoeveel ampère (elektriciteit) of m3 (gas) uw aansluiting per uur maximaal doorlaat.
15. Netbeheerder: een onafhankelijk bedrijf dat wettelijk verantwoordelijk is voor het beheer van de energienetten en het transport van stroom en/of gas.
16. Vermenigvuldigingsfactor: het samenstel van alle correctiefactoren die nodig zijn om op basis van de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid elektriciteit te kunnen vaststellen die tussen het leveringsadres en het elektriciteitsnet is uitgewisseld.
17. EAN-code: EAN staat voor European Article Number. Dit is een unieke code waaraan uw aansluiting internationaal te herkennen is. Partijen in het elektriciteits- en gasnet gebruiken deze code om gegevens gemakkelijker op te zoeken.
18. Meterstanden: de tellerstanden van uw meter aan het begin en aan het einde van de periode van uw nota. Op basis van deze meterstanden maken wij uw nota op.

Terugleververgoeding en salderen
Als u zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert, dan moet u bij uw netbeheerder melden dat u elektriciteit gaat opwekken (dit kan via www.energieleveren.nl) en gelden de volgende voorwaarden:

Wijze van salderen
U mag de door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid stroom op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Het tarief voor de teruggeleverde stroom is gelijk aan het leveringstarief (inclusief overheidsheffingen en btw; exclusief vaste leveringskosten). Bij dubbeltarief salderen wij de door u teruggeleverde stroom eerst met de verbruikte stroom op uw normaaltarief telwerk. Vervolgens salderen wij de door u teruggeleverde stroom met de verbruikte stroom op uw daltarief telwerk. Indien uw meter terugdraait als u teruglevert, dan registreert de meter altijd uw netto verbruik. Dit betekent dat de meter zelf de teruggeleverde stroom verrekent met de stroom die u verbruikt.

Terugleververgoeding (na saldering)
Indien u op jaarbasis meer teruglevert dan verbruikt, dan gelden de volgende voorwaarden:
• Bij enkeltarief (als uw meter één (actief) telwerk heeft) is de terugleververgoeding gelijk aan het kale enkel leveringstarief (exclusief overheidsheffingen, inclusief btw).
• Bij dubbeltarief (als uw meter twee (actieve) telwerken heeft) is de terugleververgoeding gelijk aan het kale dal leveringstarief (exclusief overheidsheffingen, inclusief btw).

19. Totaal verbruik: de totale hoeveelheid energie die in de genoemde leveringsperiodes is verbruikt.
20. Bron: De wijze waarop wij uw meterstanden hebben ontvangen.
21. U betaalt het enkeltarief als uw meter één (actief) telwerk heeft. Heeft uw meter twee (actieve) telwerken, dan betaalt u een dubbeltarief. Dit houdt in dat u twee verschillende tarieven betaalt voor uw verbruik.

Normaaltarief (voorheen: hoog tarief): een energietarief dat u betaalt voor de hoeveelheid kWh die u in de normaaluren verbruikt. Afhankelijk van de regio van uw leveringsadres is dit doordeweeks van 07:00 tot 21:00 uur.

Daltarief (voorheen: laag tarief): een energietarief dat u betaalt voor de hoeveelheid kWh die u in de daluren verbruikt. Afhankelijk van de regio van uw leveringsadres is dit doordeweeks van 21:00 tot 07:00 uur.

Enkeltarief: een energietarief dat u betaalt voor de hoeveelheid kWh, ongeacht verbruik ik daluren of normaaluren.

Vaste leveringskosten: vaste bedragen die u aan ons betaalt voor administratieve handelingen. Deze kosten zijn vastgelegd in uw contract, waarin de jaarlijkse kosten exclusief btw vermeld staan. Op de jaar- of eindnota wordt dit bedrag teruggerekend naar de periode waarop de nota betrekking heeft.

Energiebelasting: de heffing die u over uw stroom en/of gas betaalt. De overheid stelt deze vast om u te stimuleren om zuinig en bewust met energie om te gaan. Wij dragen de energiebelasting af aan de Belastingdienst.

Opslag Duurzame Energie (ODE): een verhoging van de heffing op elektriciteit en gas die is ingevoerd om de kosten te dekken die worden gemaakt voor het stimuleren van duurzame energie. Wij dragen de ODE af aan de Belastingdienst.

Vermindering energiebelasting: een deel van uw energiebelasting dat u terugkrijgt, omdat de overheid dit deel van uw energieverbruik als basisbehoefte ziet. Deze belastingvermindering geldt alleen voor onroerende zaken waar mensen wonen of werken. De Rijksoverheid stelt de hoogte van deze belastingvermindering jaarlijks vast.

Netbeheerkosten (voorheen: netwerkkosten): bedragen die u betaalt voor de aansluiting van het leveringsadres op het energienet en de transport van energie. De netbeheerkosten zijn afhankelijk van de aansluitwaarde en uw netbeheerder stelt deze kosten jaarlijks vast. Op uw nota zijn de netbeheerkosten berekend voor de periode(s) die in uw nota zijn genoemd. Wij dragen deze kosten af aan uw netbeheerder. Heeft u een grootverbruikaansluiting? Dan draagt u uw netbeheerkosten rechtstreeks af aan uw netbeheerder.

22. Kosten facturatie: administratiekosten die u aan ons betaalt omdat u handmatig uw facturen betaalt en ons niet heeft gemachtigd voor automatische incasso van uw termijnbedragen. De kosten facturatie worden berekend per aansluiting.
23. Nog door u te ontvangen/betalen: het bedrag dat u aan ons moet betalen of van ons retour ontvangt.
24. Termijnbedragen (voorheen: voorschotbedragen): de termijnbedragen die u maandelijks aan ons heeft betaald (inclusief btw) en die in deze nota worden verrekend met uw daadwerkelijke energieverbruik. Heeft u de vermelde termijnbedragen niet betaald, dan staan deze wel verrekend op de nota en moet u deze alsnog afzonderlijk voldoen.
25. Regiotoeslag gas: een vergoeding die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in rekening brengt voor de kosten van het gastransport. Hoe verder het leveringsadres zich bevindt van de Nederlandse gasbron, hoe hoger de vergoeding.
26. Correctiefactor: het samenstel van alle correctiefactoren die nodig zijn om op basis van de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid gas te kunnen vaststellen die tussen het leveringsadres en het gasnet is uitgewisseld:

a. Calorische waarde: de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m3) gas. Uw netbeheerder stelt de calorische waarde van het geleverde gas maandelijks vast.
b. Temperatuur in uw gasmeter: deze bepaalt voor een deel het volume van het geleverde gas. Als uw gasmeter niet corrigeert voor de temperatuur van de geleverde gas corrigeren wij het gemeten gasverbruik met een standaardfactor.
c. Hoogteligging van uw gasmeter: deze bepaalt voor een deel het volume van het geleverde gas. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeren wij het gemeten gasverbruik met een standaardfactor.

27. Gastarief (inclusief regiotoeslag gas): een energietarief dat u betaalt voor de hoeveelheid m3 gas die u verbruikt. De regiotoeslag zit hierin verwerkt. Dit is een vergoeding die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in rekening brengt voor de kosten van het gastransport. Hoe verder het leveringsadres zich bevindt van de Nederlandse gasbron, hoe hoger de vergoeding.