Privacy verklaring

Bij Innova Energie B.V. vinden wij de persoonlijke gegevens van onze klanten en websitebezoekers erg belangrijk. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door uw (persoons)gegevens op te geven op de website, met onze algemene voorwaarden akkoord te gaan, een aanvraag te doen en/of een contract met ons aan te gaan of uit te voeren, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens deze privacyverklaring gebruiken.

Website gebruik

U kunt onze website bezoeken zonder ons informatie te geven over uw identiteit. Er zijn wel situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw naam, adresgegevens of e-mailadres kan leiden. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om u toegang te geven tot alle functionaliteiten van het Mijn Innova klantportaal, maar ook om met u te corresponderen, met name nadat u een contact- of aanmeldformulier heeft ingevuld.

Wij verzamelen ook gegevens over uw klik- en zoekgedrag op onze website, zodat wij onze website kunnen blijven verbeteren in het voordeel van u als bezoeker, bijvoorbeeld door u zo relevant mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Dit doen wij volgens de wet en met de grootste zorgvuldigheid. Meer hierover leest u in ons cookiebeleid.

Verwerken van gegevens

Om onze producten en/of diensten te kunnen leveren, leggen wij gegevens die wij verzamelen, maar ook via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet, vast. Als wij u vragen om (persoons)gegevens, dan gebruiken wij deze voor administratieve en wettelijke doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw (persoons)gegevens gebruiken om u via e-mail, telefoon of post te informeren over relevante producten en/of diensten van Innova Energie B.V. Dit doen wij alleen als dit nodig is voor het uitvoeren van uw verzoek of verplichtingen voor onze bedrijfsvoering.

Wij verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze bedrijfsvoering en/of vennootschappen binnen onze groep. Hierbij gaat het in het bijzonder om de volgende activiteiten:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van contracten met klanten;
 • het onderhouden van (zakelijke) contacten met onze klanten;
 • beheer van risico’s, zoals analyses met betrekking tot betalingsrisico’s, en fraudeonderzoek;
 • het factureren en innen van vorderingen ten behoeve van Innova Energie B.V. en/of vennootschappen binnen onze groep en/of derden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, gedragscodes en bindende (branche)afspraken;
 • het samenwerken met gemeenten en schuldhulpverleners in het kader van de Regeling afsluitbeleid;
 • managementinformatie, de ontwikkeling van producten en/of diensten, en ter bepaling van strategie en beleid;
 • het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
 • accountantscontroles;
 • het behandelen van vragen, klachten en geschillen;
 • het uitvoeren van acties voor analyse, statistiek en marketingdoeleinden.

Deze verwerkingsactiviteiten vinden alleen plaats als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als het wettelijk vereist is, als er een gerechtvaardigd belang van de organisatie bestaat, of als u expliciet toestemming voor de verwerkingsactiviteit heeft gegeven.

Al uw (persoons)gegevens worden met zorgvuldigheid verwerkt en in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Credit check

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Gegevens wijzigen

U heeft de mogelijkheid om uw (persoons)gegevens zelf te wijzigen via uw persoonlijke pagina op Mijn Innova op de website van Innova Energie B.V. Daarnaast kunt u een kopie aanvragen van de (persoons)gegevens die bij Innova Energie B.V. bekend zijn en/of ons verzoeken om uw (persoons)gegevens te corrigeren in of te verwijderen uit onze bestanden. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van artikel 17 Algemene Verordening Gegevensbescherming. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie legitimatie nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren.

Ook kunt u uw toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken of ons toestemming geven om uw (persoons)gegevens te laten doorsturen naar een nieuwe leverancier als u van leverancier verandert. Dit kan alleen als wij hiermee onze wettelijke en administratieve verplichtingen kunnen blijven nakomen. Neem hiervoor contact met ons op.

Afmelden

Als u onze e-mails over onze (nieuwe) producten en/of diensten niet meer wilt ontvangen, kunt u zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink in de e-mail of contact met ons opnemen.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw (persoons)gegevens zolang dat nodig is voor de uitvoering van de eerdere genoemde doelen. In sommige gevallen is dat zeven jaar, vanwege de fiscale bewaarplicht volgens de belastingwetgeving. Persoonsgegevens die nodig zijn voor een (dreigende) (buiten)gerechtelijke procedure bewaren wij tot maximaal twee jaar na afronding van de procedure.

Derde partijen

Om onze dienstverlening te optimaliseren, werken wij samen met derde partijen, zoals tussenpersonen, energieadviseurs, callcenters, handelsinformatiebureaus en autoriteiten. Wij beschermen uw (persoons)gegevens en geven deze alleen door wanneer dit ten goede komt aan de dienstverlening. Daarvoor maken wij met derde partijen waarmee dat wettelijk verplicht is vooraf duidelijke afspraken middels een verwerkersovereenkomst, zodat ook uw uitbestede (persoons)gegevens van beveiligingswaarborgen zijn voorzien.  Uw privacy gaat ons zeer aan en wij beveiligen deze met alle mogelijke middelen.

Profilering

Als u bij ons klant bent, kunnen wij uw (persoons)gegevens gebruiken voor segmentatie- en profileringsdoeleinden, oftewel: om u zo relevant en persoonlijk mogelijk te benaderen en de contactdruk te beperken. Soms maken wij daarbij ook gebruik van externe bronnen. Daarvoor analyseren wij beschikbare (persoons)gegevens en maken wij onder andere gebruik van Energie Data Services Nederland (EDSN), het Handelsregister en het Kadaster. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens in profielen verwerkt. Voor profileringsdoeleinden kunnen wij de volgende gegevens analyseren:

 • meetgegevens (zoals meterstanden, verbruiken, stamdata, EAN-codering)
 • personalia en betalingsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres)
 • transactiegegevens (zoals het aantal producten en/of diensten dat u heeft afgenomen of uw betalingsgeschiedenis met Innova Energie B.V.)
 • overige betaalgeschiedenis (op basis van rapportages van handelsinformatiebureaus)
 • contract gegevens (zoals de begin- en einddatum van uw contract)
 • interactiegegevens (zoals uw communicatie met Innova Energie B.V. en cookieherkenningen)
 • gedragsgegevens (zoals gegevens op basis van uw surf- en klikgedrag)

Wij maken daarbij gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingswaarborgen om uw (persoons)gegevens te beschermen.

Wijzigingen

Innova Energie B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Heeft u een vraag of opmerking?

Wij zijn er wettelijk toe gehouden om u erop te wijzen dat u klachten ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Heeft u vragen of opmerkingen over de verzameling en/of verwerking van uw (persoons)gegevens? Neem contact op met onze klantenservice! Bel: 070 301 6610 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 maart 2019