Voorkomen van afsluiting van energie

Betalingsregeling

Als u krap bij kas zit, proberen wij er graag samen met u uit te komen. Wij treffen betalingsregelingen voor termijnnota’s, jaar- en eindafrekeningen of eventuele correcties hiervan. Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het treffen van een betalingsregeling. Neem contact op met onze klantenservice om de voorwaarden en de mogelijkheden te bespreken.

 

Wat als u niet meer kunt betalen | Schuldhulpverlening

Lukt het u niet meer om de openstaande bedragen tijdig te voldoen, ook met met een betalingsregeling? Dan kunt u alsnog voorkomen dat wij de energielevering stoppen.

Meldt u dan zo snel mogelijk aan bij een instantie voor schuldhulpverlening. Deze instantie is aangewezen door uw gemeente of is een instantie naar keuze die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK). Neem contact op met uw gemeente om u hiervoor aan te melden. Bent u ondernemer? Neem dan contact op met de gemeente van uw woonplaats. Melden wij u aan bij de gemeente? Dan doen wij dit ook bij de gemeente van uw woonplaats.

Aanmelden bij schuldhulpverlening via Innova Energie

Bent u een consument of ondernemer (geen rechtspersoon)? Dan kunnen wij u aanmelden bij een gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening.
U kunt ons hiervoor een schriftelijk verzoek toesturen op klantenservice@innovaenergie.nl binnen 5 dagen na dagtekening van de herinnering. Met dit verzoek geeft u ons toestemming om uw gegevens door te geven aan uw gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening.

Indien u niet ingaat op ons aanbod om u aan te melden bij een gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening en u uzelf ook niet aanmeldt, dan zullen wij uw contactgegevens, klantnummer, de hoogte van uw schuld, informatie over de ontwikkeling van uw betalingsachterstand en voor zover van toepassing het voornemen om de levering te beëindigen, doorgeven aan een instantie voor schuldhulpverlening bij uw gemeente, indien:

  • er ten minste twee termijnbedragen niet zijn voldaan en wij ten minste twee schriftelijke herinneringen aan u hebben verstuurd en er geen betalingsregeling is overeengekomen;
  • uw betalingsachterstand aanmerkelijk hoger is geworden;
  • wij voornemens zijn om de levering te beëindigen.

  Op grond van artikel 4a van de ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas’ zijn wij verplicht dat voor u te doen.

Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Komt u niet in aanmerking voor schuldhulpverlening, of u houdt zich, om welke reden dan ook, niet aan de voorwaarden van het schuldhulpverleningstraject? Dan stopt dat traject en beëindigen wij helaas alsnog de levering van energie.

 

Verklaring zeer ernstige gezondheidsrisico’s

Stoppen wij de energielevering, maar leidt dit tot zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u of uw huisgenoten? Dan schorten wij de beëindiging op. Dit doen wij pas nadat wij, binnen 7 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering, een schriftelijk verklaring van een arts, die niet de behandelende arts is, van u hebben ontvangen. Deze arts moet verklaren dat voor u of uw huisgenoten zeer ernstige gezondheidsrisico’s ontstaan door de beëindiging. Mocht naar aanleiding van deze verklaring de beëindiging worden opgeschort, adviseren wij u alsnog om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een instantie voor schuldhulpverlening.

 

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Naast de minnelijke schuldhulpverlening kunt u ook een beroep doen op de wettelijke schuldsanering. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente. Is er een uitspraak WSNP van de rechter? Dan zullen wij energie blijven leveren.

 

Overige info:

Incassokosten

Als een vordering ter incasso wordt aangeboden aan een derde partij, dan kan deze partij extra kosten in rekening brengen. De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, (slot)sommatie en de kosten van een derde partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten alsmede verschuldigde rente per nota, conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).

Hoofdsom Percentage bovenop de oorspronkelijke factuur Opmerkingen
Over de som van €0 tot €2.500 15% Minimaal € 40,-
Over de som van €2.500 tot €5.000 10%
Over de som van €5.000 tot €10.000 5%
Over de som van €10.000 tot €200.000 1%
Over de som van €200.000 of meer 0,5% Maximaal € 6.775,-

Einde levering

Als u een nota bij ons heeft openstaan, dan kunnen wij overgaan tot het beëindigen van levering van energie.

Wij beëindigen de levering van energie niet, indien:

 • wij met u een betalingsregeling zijn overeengekomen en deze betalingsregeling door u wordt nagekomen;
 • u binnen 4 weken na de herinnering bewijs stuurt naar klantenservice@innovaenergie.nl dat u heeft verzocht om schuldhulpverlening, totdat op dat verzoek negatief is beslist;
 • de vordering binnen 4 weken na de herinnering wordt betrokken bij een lopend traject van de schuldhulpverlening;
 • na de verstrekking van uw gegevens aan een gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening nog geen vier weken zijn verstreken.

Hervatting levering

Als uw energielevering is beëindigd in verband met wanbetaling kunnen wij de levering alleen hervatten als:

 • de volledige schuld bij ons is voldaan, inclusief eventuele incassokosten;
 • u een verklaring van een arts die geen behandelende arts is overlegt om de zeer ernstige gezondheidsrisico’s aan te tonen;
 • u bewijs overlegt dat u heeft verzocht om schuldhulpverlening en dat de openstaande nota’s worden of zijn betrokken bij een lopend traject van schuldhulpverlening.

Als wij de energielevering hervatten, kunnen wij u om een borg vragen. De kosten van de heraansluiting zijn voor uw rekening.

Nog geen automatische incasso ingesteld?

Wij raden u aan automatisch incasso in te stellen om te voorkomen dat u vergeet te betalen (en u aanmaningskosten van minimaal €15,- (btw-vrij) in rekening gebracht krijgt). Ook scheelt dit u €2,50 excl. btw (3,025 incl. 21% btw) aan facturatiekosten per termijnnota.

Wilt u automatische incasso instellen? Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.